mércores, 15 de maio de 2013

A evolución das bolsas


Calcúlase que preto dun 90% das bolsas de plástico acaban a súa vida en vertedoiros e fabrícanse no mundo unhas 150 por persoa e ano. As bolsas de plástico son perxudiciais para o medio ambiente por varios motivos, a natureza non biodegradable do plástico con que se fabrican, o que a manufactura do polietileno fágase a partir de combustibles fósiles coa conseguinte emisión de gases contaminantes?Una das alternativas con máis apoios é substituílas por bolsas de papel. Con todo si compáranse as bolsas de papel coas de plástico obsérvase que producir e transportar bolsas de papel é aínda máis contaminante nalgúns aspectos debido ao uso de árbores para a súa elaboración, a enerxía utilizada para transformar a celulosa e a pasta de papel, os produtos químicos usados a escalas industriais? ademais necesítanse sete veces máis camións para transportar a mesma cantidade de bolsas si son de papel que si son de plástico porque ocupan un volume moito maior. Doutra banda, aínda que o plástico non é biodegradable, si que é reciclable e os residuos plásticos conteñen enerxía comparable coa dos combustibles fósiles, polo que constitúen unha excelente alternativa como fonte de enerxía.. E na actualidade séguese investigando sobre estas e outras técnicas de reciclado para melloralas.

Simultaneamente desenvólvense materiais plásticos biodegradables que tratan de resolver o problema ambiental causado polas bolsas de plástico comúns. Produtos innovadores como o Ecoflex alemán ou a neobolsa de orixe francesa, ata bolsas fabricadas cun bioplástico que deriva do almidón de millo? pero é difícil igualar as vantaxes do plástico tradicional baixo costo, impermeabilidade, facilidade de produción, resistencia en baixos espesores, inerte aos alimentos?
Cada país trata de adoptar as medidas que considera mais oportunas, en España, o Ministerio de Medio Ambiente decidiu substituír o 70% das bolsas de plástico por outras de papel antes de 2015. Así se expón no Plan Nacional de Residuos que o ministerio presentou o luns 26 de Febreiro de 2007 ás comunidades autónomas na Conferencia Sectorial de Sevilla. Doa González, Noelia González, Mónica Álvarez

A CONTAMINACIÓN


- Que é a contaminación ambiental

        Denomínase contaminación ambiental á presenza no ambiente de calquera axente (físico, químico ou biolóxico) ou ben dunha combinación de varios axentes en lugares, formas e concentracións tales que sexan ou poidan ser nocivos para a saúde, a seguridade ou para o benestar da poboación, ou ben, que poidan ser perxudiciais para a vida vexetal ou animal, ou impidan o uso normal das propiedades e lugares de recreación e goce dos mesmos.
        A contaminación ambiental é tamén a incorporación aos corpos receptores de sustancias sólidas, líquidas ou gaseosas, ou mesturas delas, sempre que alteren desfavorablemente as condicións naturais do mesmo, ou que poidan afectar a saúde, a hixiene ou o benestar do público. A medida que aumenta o poder do home sobre a natureza e aparecen novas necesidades como consecuencia da vida en sociedade, o medio ambiente que o rodea deteriórase cada vez máis. Non é que exista unha incompatibilidade absoluta entre o desenvolvemento tecnolóxico, o avance da civilización e o mantemento do equilibrio ecolóxico, pero é importante que o home saiba harmonizalos. Para iso é necesario que protexa os recursos renovables e non renovables e que tome conciencia de que o saneamento do ambiente é fundamental para a vida sobre o planeta.
        A contaminación é un dos problemas ambientais máis importantes que afectan ao noso mundo e xorde cando se produce un desequilibrio, como resultado da adición de calquera sustancia ao medio ambiente, en cantidade tal, que cause efectos adversos no home, nos animais, vexetais ou materiais expostos a doses que excedan os niveis aceptables na natureza. As fontes que xeran contaminación de orixe antropoxénico máis importantes son: industriais (frigoríficos, matadeiros, actividade mineira e petroleira), comerciais (envolturas e empaquetados), agrícolas (agroquímicos), domiciliarias (envases, pañais, restos de xardinería) e fontes móbiles (gases de combustión de vehículos). Como fonte de emisión enténdese a orixe física ou xeográfico onde se produce unha liberación contaminante ao ambiente, xa sexa ao aire, ao auga ou ao chan. -Tipos de contaminación ambiental

  • Contaminación da auga: é a incorporación á auga de materias estrañas, como microorganismos, produtos químicos, residuos industriais, e doutros tipos ou augas residuais. Estas materias deterioran a calidade da auga e fana inútil para os usos pretendidos.
  • Contaminación do chan: é a incorporación ao chan de materias estrañas, como lixo, residuos tóxicos, produtos químicos, e residuos industriais. A contaminación do chan produce un desequilibrio físico, químico e biolóxico que afecta negativamente as plantas, animais e humanos.
  • Contaminación do aire: é a adición daniña á atmosfera de gases tóxicos, CO, ou outros que afectan o normal desenvolvemento de plantas, animais e que afectan negativamente a saúde dos humanos

-Prevención da contaminación ambiental
  • Non queimar nin talar plantas
  • Controlar o uso de fertilizantes e pesticidas
  • Non botar lixo en lugares inapropiados
  • Regular o servizo de aseo urbano
  • Crear conciencia cidadá
  • Crear vías de desagües para as industrias que non cheguen aos mares nin ríos utilizados para o servizo ou consumo do home nin animais
  • Controlar os derramamentos accidentais de petróleo
                                                                                      Doa González, Noelia González e Mónica Álvarez

luns, 13 de maio de 2013

Podes axudar, toma nota!

Dende que somos pequenos escoitamos a palabra reciclar, que é reciclar? Reciclar é someter a unha materia a un determinado proceso para que poida ser reutilizada.

Para que este proceso se poida cumplir, precisase da nosa axuda. Nós podemos contribuir na reciclaxe separando o vidro, o carton, os plásticos e as materias orgánicas nos diferentes contenedores que podes atopar cando saes a rua.
Se pensamos que iso non serve, e cada un de nos ten esa idea na cabeza non se consegue nada. Pero se unha gran parte da poboación se conciencia disto, pódense conseguir pequenas e grandes cousas co tempo.

Poderíamos englobar a reciclares dentro dun conxunto chamado 'As 3R' que serían: Reducir, reutilizar e reciclar. O termo reducir sería a opción de non consumir tantos productos que xeneren desperdicios, dado que a maioría deles non serán reciclados.
Reutilizar, sería utilizar de novo algo e non mercar cousas de usar e tirar, ou buscarlle novos usos.

Podes axudar, toma nota!
 Laura Guerrero.