mércores, 15 de maio de 2013

A CONTAMINACIÓN


- Que é a contaminación ambiental

        Denomínase contaminación ambiental á presenza no ambiente de calquera axente (físico, químico ou biolóxico) ou ben dunha combinación de varios axentes en lugares, formas e concentracións tales que sexan ou poidan ser nocivos para a saúde, a seguridade ou para o benestar da poboación, ou ben, que poidan ser perxudiciais para a vida vexetal ou animal, ou impidan o uso normal das propiedades e lugares de recreación e goce dos mesmos.
        A contaminación ambiental é tamén a incorporación aos corpos receptores de sustancias sólidas, líquidas ou gaseosas, ou mesturas delas, sempre que alteren desfavorablemente as condicións naturais do mesmo, ou que poidan afectar a saúde, a hixiene ou o benestar do público. A medida que aumenta o poder do home sobre a natureza e aparecen novas necesidades como consecuencia da vida en sociedade, o medio ambiente que o rodea deteriórase cada vez máis. Non é que exista unha incompatibilidade absoluta entre o desenvolvemento tecnolóxico, o avance da civilización e o mantemento do equilibrio ecolóxico, pero é importante que o home saiba harmonizalos. Para iso é necesario que protexa os recursos renovables e non renovables e que tome conciencia de que o saneamento do ambiente é fundamental para a vida sobre o planeta.
        A contaminación é un dos problemas ambientais máis importantes que afectan ao noso mundo e xorde cando se produce un desequilibrio, como resultado da adición de calquera sustancia ao medio ambiente, en cantidade tal, que cause efectos adversos no home, nos animais, vexetais ou materiais expostos a doses que excedan os niveis aceptables na natureza. As fontes que xeran contaminación de orixe antropoxénico máis importantes son: industriais (frigoríficos, matadeiros, actividade mineira e petroleira), comerciais (envolturas e empaquetados), agrícolas (agroquímicos), domiciliarias (envases, pañais, restos de xardinería) e fontes móbiles (gases de combustión de vehículos). Como fonte de emisión enténdese a orixe física ou xeográfico onde se produce unha liberación contaminante ao ambiente, xa sexa ao aire, ao auga ou ao chan. -Tipos de contaminación ambiental

  • Contaminación da auga: é a incorporación á auga de materias estrañas, como microorganismos, produtos químicos, residuos industriais, e doutros tipos ou augas residuais. Estas materias deterioran a calidade da auga e fana inútil para os usos pretendidos.
  • Contaminación do chan: é a incorporación ao chan de materias estrañas, como lixo, residuos tóxicos, produtos químicos, e residuos industriais. A contaminación do chan produce un desequilibrio físico, químico e biolóxico que afecta negativamente as plantas, animais e humanos.
  • Contaminación do aire: é a adición daniña á atmosfera de gases tóxicos, CO, ou outros que afectan o normal desenvolvemento de plantas, animais e que afectan negativamente a saúde dos humanos

-Prevención da contaminación ambiental
  • Non queimar nin talar plantas
  • Controlar o uso de fertilizantes e pesticidas
  • Non botar lixo en lugares inapropiados
  • Regular o servizo de aseo urbano
  • Crear conciencia cidadá
  • Crear vías de desagües para as industrias que non cheguen aos mares nin ríos utilizados para o servizo ou consumo do home nin animais
  • Controlar os derramamentos accidentais de petróleo
                                                                                      Doa González, Noelia González e Mónica Álvarez

Ningún comentario:

Publicar un comentario